S. van der Veen, arts.

Praktijk voor Dry needling / Wet needling (Triggerpoint injecties), Shockwave therapie, High Intensity Laser Therapy en Medische acupunctuur. 

Privacy reglement.

 

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

   

In mijn artsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

    

Onze praktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

           Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

       o           voor zorgverlening;

      o           voor doelmatig beheer en beleid, denk aan naam en adres- en telefoon n e-mail gegevens, BSN, polisnummer. verzekering, huisarts

           Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

           De gegevens worden alleen vastgelegd, er worden geen geautomatiseerde diagnose- of behandelbeslissingen berekend door een computer.

           Er worden alleen gegevens verzameld van betrouwbare bronnen: bijvoorbeeld afkomstig van een andere arts, fysiotherapeut etc. waar u als patiënt bekend bent.

           U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door de arts, maar ook via een folder of via onze website.

           Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

           Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. De wettelijke bewaartermijn is 15 jaar gerekend vanaf de laatste behandelingsdatum..

           Voor kinderen geldt een bewaartermijn van 15 jaar van het 18 e levensjaar.


U  heeft de volgende rechten:       

           Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

           Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

           Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

           Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

           Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

           Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of met een brief aan ons kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden.         

Ik heb de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de arts).


Uitwisseling gegevens.     

Er worden alleen berichten aan andere hulpverleners gestuurd of informatie gedeeld nadat de arts u hiervoor gericht toestemming heeft gevraagd. De uitwisseling van gegevens gebeurt dan per brief of telefonisch..


Overdracht van uw dossier.      

Als u een nieuwe arts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe arts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude arts het dossier overdraagt aan uw nieuwe arts. De oude arts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude arts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe arts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw arts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe arts worden overgedragen. Beide artsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.


Cookies.

Ik maak geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.